Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΕΚΑ: Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα των ΧΑΔΑ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013
 
Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα των ΧΑΔΑ :
 
 
Η Ελλάδα καταδικάσθηκε το 2005 για τη λειτουργία 1.125 ενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Σήμερα, υπάρχουν μόλις 78 ενεργοί ΧΑΔΑ, από τους οποίους σχεδόν οι μισοί σε μικρά νησιά. Στους χώρους αυτούς απορρίπτεται λιγότερο από το 6% της ετήσιας ποσότητας των αστικών αποβλήτων της χώρας. Υπάρχουν επίσης 318 ανενεργοί ΧΑΔΑ προς αποκατάσταση. Τρείς περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, έχουν εξαλείψει οριστικά την ανεξέλεγκτη διάθεση.
Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση. Είναι εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα παραπομπή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και βέβαια, είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ευθέως τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ήδη, από τους 78 ενεργούς και τους 318 ανενεργούς ΧΑΔΑ έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ οι 349, προετοιμάζεται η ένταξη άλλων 29, ενώ με ίδιους πόρους των Δήμων αποκαθίστανται 18. Για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων, έχει τη στήριξή μας, με οικονομικούς πόρους, θεσμικά εργαλεία και μηχανισμούς. Επιδιώκουμε τη συνεργασία και τη συναντίληψη για την ολοκλήρωση του εθνικού στόχου. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης και να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων.
Άλλωστε, το άμεσο κλείσιμο και η ταχεία αποκατάσταση των υφιστάμενων χωματερών θα γλυτώσουν τη χώρα από πρόστιμα και θα αυξήσουν την απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ. Θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της πρόληψης και της ανακύκλωσης. Στόχοι που εντάσσονται άλλωστε στην πολιτική της Ε.Ε. για την αειφόρο διαχείριση των πόρων.
 
* Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-143_el.htm
 

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για τη ρύπανση στην Κορώνεια

Για υποβάθμιση και ρύπανση της λίμνης Κορώνειας καταδικάσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης την Ελλάδα, καθώς δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, για τα οποία έχει οριστεί η ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) GR 1220009, ενώ παράλληλα δεν ολοκληρώθηκε, εντος της προβλεπόμενης προθεσμίας, το δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον οικισμό του Λαγκαδά.

Αναλυτικά:

Η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα λόγω των ανωτέρω παραλείψεων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Κατόπιν της αποφάσεως της Επιτροπής το 2003 να κινήσει την προ της ασκήσεως προσφυγής διαδικασία, οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, το 2004, καθεστώς προστασίας της ΖΕΠ και ενέκριναν στη συνέχεια 21 δράσεις απαραίτητες για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας.
Μεταξύ των δράσεων αυτών καταλέγονται και οι ακόλουθες:
(6) Χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων για αλατούχα απόβλητα.
(8) Σύνταξη μελέτης έργων κατασκευής συλλογικών αρδευτικών δικτύων.
(17) Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του εθνικού πάρκου των λιμνών Κορώνειας–Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.
(18) Επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων των ρυπογόνων βιομηχανιών.
(20) Οριστικό κλείσιμο των «παράνομων» γεωτρήσεων.
(21) Περιορισμός άρδευσης και χρήση νέων τεχνολογιών και νέας πρακτικής άρδευσης.

Η Επιτροπή, κρίνοντας ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στην πράξη από τις ελληνικές αρχές ήταν ανεπαρκή κίνησε, το 2009, για δεύτερη φορά, την προ της ασκήσεως της προσφυγής. To 2010 με αιτιολογημένη γνώμη, κάλεσε την Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και το 2011 άσκησε την προσφυγή.
Επί της παραβάσεως της οδηγίας 92/43 (διατήρηση των φυσικών οικοτόπων)
Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να θέσει σε εφαρμογή και τις 21 δράσεις που προέβλεπε το κατευθυντήριο σχέδιο προς διασφάλιση της αποκαταστάσεως της λίμνης Κορώνειας, ειδικότερα δε τις δράσεις που αφορούσαν το κλείσιμο των παράνομων γεωτρήσεων, την άρδευση, την απόρριψη των βιομηχανικών λυμάτων και την κατάρτιση σχεδίου διαχειρίσεως, καθώς και ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολουθήσεως του εθνικού πάρκου των λιμνών Κορώνειας–Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.
Από την πλευρά της, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παραβλέπει το γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τούδε κατέστησαν δυνατή την αναστροφή της πορείας της υποβαθμίσεως της λίμνης Κορώνειας και ότι τα μέτρα που ήδη ελήφθησαν εξασφαλίζουν, ή εν πάση περιπτώσει έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν, την επαρκή προστασία τόσο των οικοτόπων όσο και των οικοτόπων ειδών.
Στην απόφασή του, το Δικαστήριο τονίζει κατ' αρχάς ότι η ζώνη GR 1220009 «λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και στενά Ρεντίνας» χαρακτηρίστηκε ως ΖΕΠ το 1988. Επομένως, έχει εφαρμογή επί της εν λόγω ζώνης η οδηγία 92/43 η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η φθορά των οικοτόπων και οι διαταράξεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα είδη για τα οποία ορίστηκαν οι ΖΕΠ.
Επίσης, το Δικαστήριο διαπιστώνει, αφενός, ότι η ΖΕΠ GR 1220009 συνιστά πολύ σημαντική ζώνη για την τροφοδοσία, τη φωλεοποίηση, την αναπαραγωγή, τη διαχείμαση και την ανάπαυση πολλών ειδών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2009/147, καθώς και πολλών αποδημητικών ειδών. Η ΖΕΠ δέχεται τακτικά χιλιάδες υδρόβια πτηνά, που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στα είδη Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Podiceps cristatus, Aythya ferina και Aythya fuligula. Αφετέρου, κατά τη διάρκεια των 40 τελευταίων ετών, μειώθηκε σημαντικά το ύψος του νερού και η επιφάνεια της λίμνης Κορώνειας: το 1970 η επιφάνεια της λίμνης ήταν περίπου 52 km2 και το 1995 ήταν 44 km2. Κατά την ίδια περίοδο, ο όγκος του νερού μειώθηκε κατά 40 %. Παράλληλα, το οικοσύστημα της λίμνης επλήγη σημαντικά.
Δεν αμφισβητείται ότι κατά τη λήξη της ταχθείσας από την Επιτροπή προθεσμίας (ημερομηνία βάσει της οποίας πρέπει να εκτιμηθεί η ύπαρξη της παραβάσεως), οι δράσεις 8, 11 και 21 δεν είχαν ολοκληρωθεί. Εξάλλου, το σχέδιο διαχείρισης του εθνικού πάρκου των λιμνών Κορώνειας–Βόλβης (δράση 17) δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την αρμόδια αρχή και επιπλέον, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δεν είχε περαιωθεί η επανεξέταση των ρυπογόνων βιομηχανιών (δράση 18) ούτε είχαν κλείσει όλες οι παράνομες γεωτρήσεις (δράση 20). Επισης, η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι κάποιοι γεωργοί, επωφελούμενοι από την ξήρανση της λίμνης, κατέλαβαν 13 εκτάρια που αποτελούσαν άλλοτε τμήμα της.
Το Δικαστήριο διαπιστώνει λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα προς αποτροπή της υποβαθμίσεως των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών για τα οποία έχει οριστεί η επίμαχη ΖΕΠ.
Επί της παραβάσεως της οδηγίας 91/271 (επεξεργασία των αστικών λυμάτων)
Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα, μην έχοντας εξασφαλίσει την ύπαρξη δικτύου αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον οικισμό του Λαγκαδά, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει την οδηγία 91/271. Συγκεκριμένα, κατά τον κρίσιμο χρόνο είχε κατασκευαστεί μέρος μόνον του δικτύου αποχετεύσεως αστικών λυμάτων, ενώ δεν υπήρχε δίκτυο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων αυτών.
Η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λαγκαδά ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στις 11 Οκτωβρίου 2011, καλύπτοντας το 58 % των αστικών λυμάτων των οικισμών του Λαγκαδά και της Χρυσαυγής.
Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι το σύστημα αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυμάτων έπρεπε να υλοποιηθεί και αναγνωρίζει ότι, κατά τη λήξη της προθεσμίας, το σύστημα αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Λαγκαδά δεν είχε ακόμη περατωθεί. Συνεπώς, η αιτίαση περί παραβάσεως της οδηγίας 91/271 είναι βάσιμη.
Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο αποφασίζει:
«Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της υποβαθμίσεως των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών για τα οποία έχει οριστεί η ζώνη ειδικής προστασίας GR 1220009 και μην έχοντας εξασφαλίσει την ύπαρξη δικτύου αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον οικισμό του Λαγκαδά, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας, και από τα άρθρα 3 και 4, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, αντιστοίχως».
.imerisia.gr
7/2/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Εξακόσιες χιλιάδες ευρώ για την Κορώνεια

Πίστωση 600.000 ευρώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για έργα αποκατάστασης της Κορώνειας.

Εν αναμονή της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά την Κορώνεια από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος κυρία Μάρω Ευαγγελίδου υπέγραψε σήμερα την σχετική απόφαση (αρ. πρωτ. : 62475/Α) προκειμένου να προχωρήσουν τα προγραμματισμένα έργα στην πολύπαθη λίμνη.

Η αμέλεια της χώρα μας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την προστασία της Κορώνειας την οδήγησε στο «σκαμνί» του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.
 Τράτσα Μάχη
tovima gr
14/12/12
------------- 

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Δεύτερη η Ελλάδα στην αδυναμία εφαρμογής των Kοινοτικών Oδηγιών το 2011

Δεύτερη στις παραβάσεις για μη εφαρμογή των Kοινοτικών Oδηγιών κατάχθηκε η Ελλάδα το 2011, καθώς γι αυτή τη χρονιά, είναι αντιμέτωπη με 123 παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Πρώτη στη λίστα των παραπεμφθέντων είναι η Ιταλία με παραπομπές για 135 υποθέσεις, ενώ η πιο αποτελεσματική χώρα στην εφαρμογή των Οδηγιών της Κομισιόν ήταν για άλλη μια χρονιά η Λετονία, έχοντας παραπεμφθεί στο Δικαστήριο 23 φορές.


Τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης για την Επιτήρηση της Εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη της ΕΕ για το 2011, δείχνουν ότι στα τέλη του έτους ήταν ανοιχτές συνολικά 1775 διαδικασίες για παραβάσεις μη-εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών.

Επιπλέον, η Κομισιόν προσέφυγε στο Δικαστήριο σε 9 περιπτώσεις με αίτημα για επιβολή προστίμων, εναντίον της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πολωνίας.

Πρώτη η Ιταλία και στις καταγγελίες

Το 2011 σύμφωνα με την έκθεση υπήρξαν 3,115 καταγεγραμμένες καταγγελίες από τους πολίτες της ΕΕ, κυρίως για περιβαλλοντικά ζητήματα, και υποθέσεις που αφορούν στην εσωτερική αγορά, όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Στην Ιταλία κατεγράφησαν οι περισσότερες καταγγελίες (386), ακολουθούμενη από την Ισπανία (306) και τη Γερμανία (263).

EurActiv.gr  
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Ξανά στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα, αυτή τη φορά για τη λίμνη Κορώνεια..

Η λίμνη Κορώνεια, η οποία βρίσκεται στο νομό Θεσσαλονίκης, ήταν πριν αρκετά χρόνια η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας αλλά τώρα πλέον έχει μετατραπεί πραγματικά σε ‘κρανίου τόπο’. Η Ελλάδα εδώ και 15 χρόνια λαμβάνει πακέτα για τη διάσωση της λίμνης και κανονικά εφόσον αυτά τα πακέτα είχαν αξιοποιηθεί θα έπρεπε τώρα η λίμνη να ξαναυπάρχει. Όμως τα 21 συνολικά έργα που προβλεπόντουσαν για τη λίμνη πρακτικά τα 20 έμειναν μονάχα στα λόγια και μονάχα ένα έργο υλοποιήθηκε.

Συν της άλλης τέσσερις βιομηχανίες κοντά στη λίμνη, οι οποίες είχαν κριθεί ως ακατάλληλες γιατί μόλυναν τη λίμνη, συνεχίζουν να λειτουργούν παρόλο που χρόνια πριν είχε αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κλείσιμό τους. Και ως αποτέλεσμα, επειδή φαίνεται ότι η λίμνη πλέον δε θα διασωθεί, κάποιοι επιτήδειοι αγρότες βρήκαν την ευκαιρία και πήραν εδαφικές εκτάσεις μέσα στη λίμνη για να τις καλλιεργήσουν!
Ξανά στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα, αυτή τη φορά για τη λίμνη Κορώνεια.. Ξανά στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο η Ελλάδα, αυτή τη φορά για τη λίμνη Κορώνεια..
 
Επίσης, υπάρχει θέμα σχετικά με το σταμάτημα της μελέτης κατασκευής συλλογικών αρδευτικών δικτύων και διοχέτευσης νερού, αλλά και για το ότι έμεινε μονάχα στη θεωρία το έργο της κατασκευής λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης. Εκτός από τα παραπάνω, δεν έχει εκδοθεί το σχέδιο διαχείρισης και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου του Εθνικού Πάρκου των λιμνών. Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, μόλις ένα έργο ολοκληρώθηκε αλλά ακόμη και αυτό το ένα δε ξεκίνησε ακόμη να λειτουργεί! Πρόκειται για το δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων του δήμου Λαγκαδά που είναι έτοιμο, αλλά η εγκατάσταση δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να τίθεται σε λειτουργία. Από την άλλη, η υπεράσπιση για τη μήνυση, έχει βάλει ως στόχο να αποδειχθεί η καλή πρόθεση όλων των φορέων για πραγματοποίηση των έργων, με σκοπό να ξελασπωθούν οι υπεύθυνοι και να δοθεί παράταση στην εκδίκαση της υπόθεσης και αργότερα να υπάρξει μέχρι και αναστολή της ποινής.
.ecotimes.gr
30/11/12
-----
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Στο Ευρ. Δικαστήριο παραπέμπει την Κύπρο Η Κομισιόν για τις χωματερές σε Λευκωσία και Λεμεσό

Βρυξέλλες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας διότι παρά τη βελτίωση της κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, εξακολουθούν ακόμη να λειτουργού δύο χωματερές στη Λευκωσία και τη Λεμεσό κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής, οι οποίοι λειτουργούν ήδη κατά το χρόνο ενσωμάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρα έως τις 16 Ιουλίου 2009, διαφορετικά πρέπει να παύσει η λειτουργία τους.Στην κυπριακή επικράτεια σημειώθηκε κάποια βελτίωση ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, αυτό όμως συνέβη με σημαντική καθυστέρηση. Όπως παραδέχονται οι κυπριακές Αρχές, από τις 115 ΧΑΔΑ που λειτουργούσαν κάποτε στην κυπριακή επικράτεια, 2 παραμένουν ακόμα σε λειτουργία στις επαρχίες της Λευκωσίας και Λεμεσού, και δεν αναμένεται να τεθούν εκτός λειτουργίας πριν από τα μέσα του 2015 ή αρχές του 2016.


Η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναγνωριστεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία, αφού δεν έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας όλες οι χωματερές ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που λειτουργούν στην κυπριακή επικράτεια, ή δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας.


Πηγή: ΚΥΠΕ
20/11/12

Φωτοβολταϊκά ήθελες; Άρπα την!

Βαριά συμπτώματα διπολικής πολιτικής διαταραχής παρουσιάζει η κυβέρνηση, αφού την ίδια στιγμή που ευαγγελίζεται την ανάπτυξη και δίνει τα «ρέστα» της για την προσέλκυση επενδυτών, στέλνει στην πυρά δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φωτοβολταϊκών και των υπόλοιπων ΑΠΕ.
Ο τρόπος μάλιστα που επέλεξε να «τιμωρήσει» τους επενδυτές της πράσινης ανάπτυξης, έχει προκαλέσει παράκρουση στην αγορά, αφού η κυβέρνηση προχώρησε με το «έτσι θέλω» και χωρίς να υπάρχει καν σχετική απαίτηση από την τρόικα, στην επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου των ΑΠΕ, και μάλιστα αναδρομικά!
Όπως σχολίαζαν παράγοντες της αγοράς όταν προεκλογικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των προτάσεών τους για την οικονομία έθεταν και θέμα φορολόγησης κατά 1% του τζίρου των επιχειρήσεων, έπεσε φωτιά να τους κάψει… Σήμερα, όμως, που η τρικομματική κυβέρνηση αποφάσισε, διέταξε και επέβαλε έκτακτη εισφορά 10%-30% επί του τζίρου των ΑΠΕ, κατάπιαν τη γλώσσα τους.
Τα μέτρα προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση αφού, την ώρα που έχουν γίνει κουρελόχαρτο σύνταγμα και νόμοι προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, ψηφίστηκε στο Μνημόνιο 3 μια βαθιά αντιαναπτυξιακή ρύθμιση που οδηγεί σε περιπέτειες έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας.
Η κατάσταση, πλέον, στις επιχειρήσεις των ΑΠΕ είναι δραματική αφού περισσότεροι από 10.000 επενδυτές στον τομέα των φωτοβολταϊκών, που πλήττονται περισσότερο από τα αντιαναπυξιακά μέτρα της κυβέρνησης, οδηγούνται σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους προς τις τράπεζες και με μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευση. Σε κατάσταση πανικού βρίσκονται και οι πάνω από 20.000 εργαζόμενοι του κλάδου, που συνειδητοποιούν ότι οδηγούνται στην ανεργία ενώ μέχρι πρότινος είχαν ενταχθεί στην περισσότερο αναπτυσσόμενη και εύρωστη αγορά εργασίας.
«Ξαφνικός θάνατος»
Οι παράγοντες της αγοράς μιλούν για «ξαφνικό θάνατο» των επιχειρήσεων αφού, σύμφωνα με τα μέτρα που ψηφίστηκαν στο Μνημόνιο 3, επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 25%-30% επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών (πλην οικιακών) και 10% στους λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
Η έκτακτη εισφορά έρχεται να προστεθεί στους φόρους (εταιρικό και μερισμάτων) της τάξης του 40% που επιβάλλονται επί των κερδών, ανεβάζοντας τη συνολική φορολόγηση σε εξωπραγματικά ύψη, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να κινδυνεύουν να καταστούν άμεσα μη βιώσιμες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα μέτρα πλήττουν περισσότερο τους πολύ μικρούς και μικρομεσαίους επενδυτές. Συγκεκριμένα, υπολογίζονται σε 3.000 οι πολύ μικροί επενδυτές φωτοβολταϊκών που έχουν υλοποιήσει πριν από το τέλος του 2011 έργα 20 kWp, σε πάνω από 5.000 οι επενδυτές που έχουν κατασκευάσει έργα των 100 kWp και σε περίπου 500 οι επενδυτές με φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος άνω των 150 kWp.
Στους χαμένους συμπεριλαμβάνονται και οι αγρότες με τα, περίπου, 300 αγροτικά φωτοβολταϊκά πάρκα που βρίσκονται σε λειτουργία και οι οποίοι έχουν δανειστεί με υψηλά επιτόκια.
Επί ποδός βρίσκονται και οι τράπεζες, με τα στελέχη τους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι αφού εκτιμούν ότι τα μέτρα θα επηρεάσουν άμεσα τη δυνατότητα των πελατών τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι και το ΥΠΕΚΑ έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων αφού στην ανακοίνωση για την τελική ρύθμιση της έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου ανέφερε: «το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Τράπεζες και προσδοκά στη θετική ανταπόκρισή τους». Και όταν αναφέρεται στην ανταπόκριση, εννοεί τους τρόπους αντιμετώπισης που πρέπει να βρουν οι τράπεζες για να αποτρέψουν κατά το δυνατόν ένα «κραχ» στη συγκεκριμένη αγορά, αναλαμβάνοντας μερίδιο του κόστους.
Διαφωνία τρόικας
Τα συγκεκριμένα μέτρα αποτελούν προσωπική «επιτυχία» της κυβέρνησης και δεν μπορεί να πετάξει, κατά την προσφιλή τακτική της, το μπαλάκι στην τρόικα, η οποία, μάλιστα, διά του αρμοδίου επιτρόπου έχει εκφράσει τη διαφωνία της. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε ο επίτροπος Oettinger στις 24.10.2012 στον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών για το θέμα: «Κατανοούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν απορρίπτει την ιδέα για φορολόγηση λειτουργούντων φωτοβολταϊκών σταθμών, παρά τις επανειλημμένες και σαφείς αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τέτοια μέτρα αποτελούν αναδρομικές μεταβολές των συστημάτων ενίσχυσης υπαρχουσών επενδύσεων. Τέτοια μέτρα αναδρομικού χαρακτήρα πρέπει, κατά την άποψή μας, να αποφεύγονται πάση θυσία, καθώς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών».
Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι τα μέτρα, όπως και εκείνα του Αυγούστου που έβαλαν «πάγο» σε νέες επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών, είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ του Ειδικού Λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και μέσω του οποίου αποζημιώνονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Τα στελέχη της αγοράς αντιτείνουν ότι τα μέτρα είναι αποσπασματικά και δεν πείθουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά αντίθετα θα διαιωνίσουν το πρόβλημα. Επισημαίνουν ακόμα ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα που δίνουν οι καταναλωτές για την καθαρή ενέργεια, αλλά τα χρήματα που δίνουν για να στηρίζουν ένα ξεπερασμένο και ρυπογόνο ενεργειακό μοντέλο που συνεχίζει να εξαρτάται από τον λιγνίτη και το πετρέλαιο.
Η επόμενη «μάχη» αναμένεται να δοθεί στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού ήδη οι ενώσεις των επενδυτών ΑΠΕ έχουν κάνει προσφυγή στο ΣτΕ και αναμένεται και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
15/11/12

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Τέλη Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η υπόθεση της Κορώνειας

Εξηγήσεις για τα έργα και τις παρεμβάσεις του μάστερ πλαν για τη διάσωση της λίμνης Κορώνειας που δεν υλοποιήθηκαν καλείται να δώσει στις 28 Νοεμβρίου η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου παραπέμφθηκε για το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τους συγκεκριμένους εννέα λόγους για τους οποίους εγκαλείται η χώρα παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας, Απόστολος Γιάντσης, με αφορμή σχετικό έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Τα σημαντικότερα «μελανά» σημεία για τα οποία παραπέμπεται η Ελλάδα είναι η μη ανάκληση λειτουργίας των παράνομων γεωτρήσεων και η μη υλοποίηση σημαντικών αγροτοπεριβαλλοντικών έργων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.


Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις, πρώτο σημείο για το οποίο η χώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις, ο κ. Γιάντσης επισήμανε ότι κατά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης έχουν καταγραφεί 1440, οι οποίες με την υπάρχουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν μπορούν να κλείσουν. Για το λόγο αυτό αναμένεται να αδειοδοτηθούν εκείνες για τις οποίες οι κάτοχοί τους θα υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.


Σχετικά με τα μέτρα περιορισμού της άρδευσης, δεύτερο λόγο των ευρωπαϊκών ενστάσεων, αυτά κρίνονται ανεπαρκή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα σχετικά έργα ανήκουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως και εκείνα που αφορούν την κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αποτελούν το τρίτο σημείο της κριτικής κατά της χώρας για την Κορώνεια. Ειδικά για το τελευταίο, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.


Εξάλλου οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αποκατάστασης της λίμνης κατηγορούνται για τη μη λήψη μέτρων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων για την διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, θέμα που κατά τον κ. Γιάντση, έχει αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό από την έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για τις λειτουργίες των βιομηχανιών.


Πέμπτο σημείο κριτικής για την Κορώνεια αποτελεί το έργο κατασκευής λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης, οι οποίες σε ενδεχόμενο περιστατικό ρύπανσης θα μπορούσαν να δεχτούν λύματα χωρίς αυτά να διοχετευτούν στη λίμνη. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ενώ πριν λίγες μέρες δόθηκε 10ετής παράταση για την υλοποίησή του.


Θετικά βήματα, ωστόσο, εκτιμάται από την Περιφέρεια ότι έγιναν σε ό,τι αφορά τον έκτο και τον έβδομο λόγο για τους οποίους εγκαλείται η χώρα, την επανεξέταση των ρυπογόνων βιομηχανιών της περιοχής Λαγκαδά και το σχέδιο διαχείρισης και παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου Βόλβης, Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών. Όπως τονίστηκε, τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 19 τέτοιες βιομηχανίες ενώ λειτουργούν σήμερα εννέα, σύμφωνα με αποδεκτούς περιβαλλοντικούς όρους που ελέγχονται κάθε εξάμηνο. Παράλληλα το σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου έχει αναλάβει αντίστοιχα ο φορέας διαχείρισής του.


Σχετικά με το δίκτυο αποχέτευσης των αστικών λυμάτων του Λαγκαδά, όγδοο σημείο για το οποίο η χώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις, έχει τεθεί εδώ και καιρό σε λειτουργία το δίκτυο βιολογικού καθαρισμού και μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται, από την Περιφέρεια, να δέχεται το 85% των λυμάτων της περιοχής.


Τελευταίο σημείο κριτικής αποτελεί η κατάληψη και καλλιέργεια, από αγρότες, εκτάσεων της λίμνης που αποξηράνθηκαν. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, πρόκειται για εκτάσεις 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων.


Το ζητούμενο πλέον για την ελληνική πλευρά είναι κατά την εκδίκαση της παραπομπής να προβάλλει την υπερασπιστική της επιχειρηματολογία για τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή μπορεί να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και να πετύχει ελάφρυνση της ποινής ή αναστολή της επιβολής της μέχρι να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις.


Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος έκανε λόγο για βαριές ευθύνες στελεχών της Περιφέρειας και της πρώην νομαρχίας και επισήμανε ότι στις 8 Νοεμβρίου δικάζεται και η διοίκηση της πρώην νομαρχίας για το θέμα της Κορώνειας.

 

Τέλη Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η υπόθεση της Κορώνειας
--------------
 

 

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

Πρόστιμα στη Βρετανία για τα λύματα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Βαριά πρόστιμα ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει η Βρετανία καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί επεξεργασίας των λυμάτων, επειδή εργοστάσια στη βόρεια Αγγλία και το Λονδίνο απορρίπτουν ανεπεξέργαστες ακαθαρσίες σε ποταμούς.
Το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμα ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ ημερησίως, όμως ακόμη δεν έχει αποφασίσει ποιο θα είναι το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν οι βρετανικές αρχές.Με βάση μια οδηγία του 1991, το Λονδίνο ήταν υποχρεωμένο να εφαρμόσει νέες προδιαγραφές για την επεξεργασία των λυμάτων. Άλλες χώρες-μέλη τήρησαν το νόμο, όχι όμως και η Βρετανία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι εργοστάσια επεξεργασίας στο Λονδίνο και στο Γουίτμπερν της βόρειας Αγγλίας παραβίασαν τον κανονισμό ρίχνοντας τα λύματά σε τοπικά ποτάμια.


Το αποχετευτικό δίκτυο του Λονδίνου, μεγάλο μέρος του οποίου χρονολογείται από τη βικτοριανή εποχή, απορρίπτει τα λύματα στον Τάμεση όταν οι υπόνομοι ξεχειλίζουν από τα νερά της βροχής. "Μέχρι στιγμής, όσον αφορά τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων του δικτύου αποχέτευσης του Λονδίνου (...) οι δυνατότητές τους αρκούν όταν ο καιρός είναι ξηρός αλλά είναι ανεπαρκείς στην περίπτωση βροχής", σημειώνεται στην απόφαση του δικαστηρίου.


Η Βρετανία υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για να διορθώσει το πρόβλημα, αλλά το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματά της. "Ένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να επικαλείται πρακτικές ή διοικητικές δυσκολίες για να δικαιολογήσει τη μη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα χρονικά περιθώρια που ορίζει μια ντιρεκτίβα. Ο ίδιο ισχύει και για τις οικονομικές δυσκολίες, που θα πρέπει να τις ξεπεράσει το κράτος-μέλος υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα", τόνισε.


Το Λονδίνο σκοπεύει να κατασκευάσει ένα τεράστιο τούνελ, τον αποκαλούμενο "υπερ-υπόνομο", κόστους 4 δισεκατομμυρίων λιρών, κάτω από τον Τάμεση ώστε να λύσει το πρόβλημα. 

newsit.gr
18/10/12

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Μέχρι το 2040 Εκτιμάται ότι Θα Διαρκέσουν τα Αποθέματα Λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία

Μέχρι το 2040 εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τα αποθέματα λιγνίτη που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία και υπολογίζονται σε ένα δισεκατομμύριο τόνους εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται για την επόμενη δεκαετία σταθεροποίηση της σημερινής κατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. Ωστόσο οι άνθρωποι του τόπου αναγνωρίζουν την ανάγκη αποστασιοποίησης από την «μονοκαλλιέργεια» του λιγνίτη και ενθάρρυνσης δραστηριοτήτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

Οι παραπάνω προβλέψεις ανήκουν στον βοηθό διευθυντή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρη Ζαραφίδη, ο οποίος θα μιλήσει για την ιστορία και τις προοπτικές του λιγνίτη κατά τη διημερίδα ιστορικής καταγραφής που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Πτολεμαϊδα για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της περιοχής.
Με αφορμή την πρόσφατη δικαίωση της ΔΕΗ από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του λιγνίτη, ο κ. Ζαραφίδης επισημαίνει στο ΑΜΠΕ ότι «αποδυναμώνεται, με τη σχετική απόφαση, το σενάριο της πώλησης μονάδων λιγνίτη». Παράλληλα η περιοχή αναμένει να αποκομίσει οφέλη από την κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαϊδα 5» που εκτιμάται ότι θα έχει πολύ μεγάλο συντελεστή απόδοσης λόγω σύγχρονης τεχνολογίας. Επιπλέον σχεδιάζεται η κατασκευή και δεύτερης μονάδας στη Μελίτη και υπάρχουν σκέψεις για σχεδιασμό μίας ακόμη μονάδας στο συγκρότημα του Αγίου Δημητρίου.
«Με βάση τα δεδομένα αυτά, βλέπω μια σταθεροποίηση της κατάστασης στην παραγωγή ρεύματος από τον λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας, για τα επόμενα δέκα χρόνια. Για αυτή τη χρονική περίοδο η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή θα διαμορφωθεί στα σημερινά επίπεδα, αν υπολογίσει κανείς το κλείσιμο ορισμένων μονάδων, όπως αυτή του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας πριν από δύο χρόνια, και τη δημιουργία νέων» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Παρουσιάζοντας, άλλωστε, στοιχεία και αριθμούς για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, σημειώνει πως πρόκειται για το μεγαλύτερο Λιγνιτικό Κέντρο των Βαλκανίων, το οποίο κατέχει τη δεύτερη θέση σε δυναμικότητα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετά τη Γερμανία) και την έκτη παγκοσμίως. Στην περιοχή λειτουργούν έξι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί στην Πτολεμαϊδα, την Κοζάνη και τη Φλώρινα, με 18 μονάδες, εγκατεστημένης ισχύος 4.388 Μεγαβάτ, ποσού που αποτελεί το 40% της συνολικής ισχύος της χώρας.
Τα τέσσερα μεγάλα ορυχεία του λιγνιτικού κέντρου καταλαμβάνουν έκταση 160.000 στρεμμάτων ενώ στην διαδικασία της παραγωγής ρεύματος «συμμετέχουν» 42 μεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς, 220 χιλιόμετρα ταινιόδρομων, 16 μεγάλοι αποθέτες, και πάνω από 1000 βοηθητικά ντιζελοκίνητα μηχανήματα.
Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της παραγωγής, τα 4/5 της λιγνιτικής παραγωγής της χώρας προέρχονται από τη Δυτική Μακεδονία ενώ στη συνολική κατανάλωση της ενέργειας στην Ελλάδα ο λιγνίτης κατέχει ποσοστό 44,6%, τα νερά 5,9%, το πετρέλαιο 7,7%, το φυσικό αέριο 24%, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 7,8% και οι εισαγωγές ρεύματος 10%.
Σε όσους, τέλος, επιρρίπτουν «ευθύνες» στον λιγνίτη για μονομερή ανάπτυξη του τόπου, ο κ. Ζαραφίδης απαντά: «πράγματι η επιχειρηματικότητα έμεινε πίσω, όμως, παράλληλα, γύρω από τη ΔΕΗ αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα δραστηριότητες ιδιωτών που ασχολούνται με υποδομές και μηχανήματα». Για το μέλλον, εκτιμά ότι θα μπορούσαν να γίνουν στοχευμένες κινήσεις στην αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό, ιδιαίτερα τον βιομηχανικό, δεδομένου ότι κάθε χρόνο πάνω από έξι χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται τις μονάδες της ΔΕΗ. Εκεί βλέπουν από κοντά το μέγεθος της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε λίγα χρόνια μετά το 1900, όταν για πρώτη φορά οι κάτοικοι της Εορδαίας, σκάβοντας λίγο στο έδαφος ανακάλυψαν ότι το χώμα φλέγεται.
 http://www.energia.gr/article.asp?art_id=62450
6/10/12

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Προειδοποίηση ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσβαση ιδιωτών στους λιγνίτες

«Η εμμονή της τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με μοχλό την υφεσιακή πολιτική σκόνταψε στη πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία ακυρώνει τις αποφάσεις για άμεση, αναγκαστική πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την απόφαση σχετικά με τις λιγνιτικές μονάδες της επιχείρησεις.
Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση αυτή ενισχύει τον αγώνα του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, για να αποτραπεί μια από τις προωθούμενες μορφές ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για να ανοίξουν νέες μονάδες εκμετάλλευσης λιγνίτη οι οποίες θα δοθούν πολύ εύκολα σε ιδιώτες για να μην αποκτήσει η ΔΕΗ δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
«Προειδοποιούμε  την  κυβέρνηση  και  την  τρόικα  να  εγκαταλείψουν   κάθε τέτοια σκέψη  για  την Ελασσόνα, τη Δράμα και την Κορώνη, αλλά  και  οπουδήποτε  αλλού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του σημειώνει:
«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε όποιες ιδιωτικοποιήσεις ορυχείων εξόρυξης λιγνίτη καθώς και των θερμοηλεκτρικών μονάδων. Η τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού μετά και την παραπάνω απόφαση οφείλει να εγκαταλείψει τα σχέδια της για ξεπούλημα της ΔΕΗ.   Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ μέσα και έξω από την Βουλή θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια ΔΕΗ σύγχρονη, υγιή και ανταγωνιστική ώστε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας και να προσφέρει προσιτή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σταδιακή απόσυρση των παλαιών ρυπογόνων μονάδων και αντικατάσταση τους από σύγχρονες και καθαρές λιγνιτικές μονάδες, πάντα σε συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα συνεχίσει να είναι απέναντι στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της αγοράς ενέργειας, μια θέση μας που έχει δικαιωθεί πλήρως από την πολύ πρόσφατη οδυνηρή εμπειρία των περιπτώσεων Energa και Hellas Power.
Επειδή   όμως   η απόφαση αυτή  μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για να ανοίξουν νέες μονάδες εκμετάλλευσης λιγνίτη οι οποίες θα δοθούν πολύ εύκολα σε ιδιώτες για να μην αποκτήσει η ΔΕΗ δεσπόζουσα θέση στην αγορά , προειδοποιούμε  την  κυβέρνηση  και  την  τρόικα  να  εγκαταλείψουν   κάθε τέτοια σκέψη  για  την Ελασσόνα,  τη Δράμα και  την Κορώνη, αλλά  και   οπουδήποτε  αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και του δημόσιου συμφέροντος από την ολομέτωπη επίθεση.
Στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, η εξοικονόμηση ενέργειας με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και η σταδιακή αποδέσμευση από την εκμετάλλευση του λιγνίτη. Αυτή η διαδικασία μετάβασης πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σχεδιασμό με πρωταγωνιστικό ρόλο από μια ενιαία δημόσια ΔΕΗ, με δημόσιο έλεγχο των φυσικών πόρων και σεβασμό στα δημόσια αγαθά της υγείας και του περιβάλλοντας.»
energypress.gr
24/9/12
---

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο "αδειάζει" την Κομισιόν και δικαιώνει τη ΔΕΗ για τους λιγνίτες

Στην ακύρωση των δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην εξόρυξη λιγνίτη, προχώρησε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώνοντας τη ΔΕΗ.
Όπως εξηγεί, μπορεί μεν να υπάρχει αδυναμία των υπόλοιπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή να έχουν πρόσβαση στο λιγνίτη, ωστόσο για αυτή την κατάσταση ευθύνεται όχι η ΔΕΗ αλλά η Ελληνική Δημοκρατία, που δεν προχώρησε στη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως.O λιγνίτης είναι ορυκτό με κύριο στοιχείο τον άνθρακα που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα είναι ο πέμπτος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο και ο δεύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γερμανία.


Τα πρώτα δικαιώματα αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως του λιγνίτη σε δημόσια κοιτάσματα χορηγήθηκαν στη ΔΕΗ με νομοθετικό διάταγμα το 1959 και με τον μεταλλευτικό κώδικα του 1973. Τα δικαιώματα αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως δύνανται να χορηγηθούν από την Ελληνική Δημοκρατία κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών ή χωρίς υποβολή προσφορών αλλά μέσω συμβάσεως εγκρινόμενης με ειδικό νόμο του Κοινοβουλίου, ή ακόμη με απευθείας ανάθεση σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Το σύνολο των αποθεμάτων των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων λιγνίτη στην Ελλάδα εκτιμάται σε 3. 255 περίπου εκατομμύρια τόνους. Στη ΔΕΗ παραχωρήθηκαν δικαιώματα για 2 000 εκατομμύρια τόνους αποθεμάτων περίπου. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούνται από ελληνικό λιγνίτη ανήκουν όλοι στο ΔΕΗ.
Το 2005 προβλέφθηκε η θέσπιση υποχρεωτικής ημερήσιας αγοράς για όλους τους πωλητές και τους αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο ελληνικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα και ορισμένα ελληνικά νησιά. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ημερήσιας αγοράς, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας εγχέουν και πωλούν σε ημερήσια βάση το προϊόν τους στην αγορά. Ειδικότερα, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς υποβάλλουν από την προηγούμενη ημέρα προσφορές (οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτική τιμή και ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας), ενώ οι προμηθευτές και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες υποβάλλουν προβλέψεις φορτίου.
Το 2003, η Επιτροπή έλαβε από ιδιώτη  καταγγελία και κίνησε τη διαδικασία κατά της Ελλάδα. Το 2008, εξέδωσε την απόφαση (C (2008) 824 για δύο χωριστές αγορές προϊόντων: της προμήθειας λιγνίτη και της χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνοντας ότι έχει δημιουργηθεί κατάσταση ανισότητας ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η Ελλάδα παρέχοντας στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλείει ή παρακωλύει κάθε νέα είσοδο στην αγορά. Η Επιτροπή φρονεί επίσης ότι τα κρατικά μέτρα, καθόσον αποθαρρύνουν οποιονδήποτε δυνητικό ανταγωνιστή από το να επενδύσει στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών.
Το 2009 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2009) 6244 τελικό, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των αντίθετων προς τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως που διαπιστώθηκε στην απόφασή της του 2008. Η Ελλάδα θα πρέπει α)  να χορηγήσει μέσω διαγωνισμών δικαιώματα εκμεταλλεύσεως επί των κοιτασμάτων λιγνίτη της Δράμας, Ελασσόνας, Βεύης και Βεγόρας σε άλλες επιχειρήσεις, β) να απαγορεύσει στους κατόχους δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως επί των κοιτασμάτων της Δράμας, της Ελασσόνας και της Βεγόρας να πωλούν τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ εκτός αν δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη προσφορά, γ) να διοργανώσει νέα διαδικασία παραχωρήσεως, σε περίπτωση ακυρώσεως της υπό εξέλιξη διαδικασίας παραχωρήσεως δικαιωμάτων επί του κοιτάσματος της Βεύης.
Η ΔΕΗ, υποστηριζόμενη από την Ελληνική Δημοκρατία,  κατέθεσε στο Γενικό  Δικαστήριο δύο προσφυγές (T-169/08 και T-421/09) και ζήτησε την ακύρωση των δύο αποφάσεων της Επιτροπής.
Η Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη ΑΕ (HE & DSA) και η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης ΑΕ, ανώνυμες εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρεμβαίνουν υπέρ της Επιτροπής.
Η ΔΕΗ αμφισβητεί το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η άσκηση των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως του λιγνίτη οδηγεί στην επέκταση της δεσπόζουσας θέσεώς της από την αγορά του λιγνίτη στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι παρά το ενδιαφέρον που εξεδήλωσαν οι ανταγωνιστές της προσφεύγουσας, εντούτοις, κανένας επιχειρηματίας δεν κατόρθωσε να επιτύχει την παραχώρηση από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως κοιτασμάτων λιγνίτη, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 2 000 περίπου εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως.
Εντούτοις, για την αδυναμία των λοιπών επιχειρηματιών να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα κοιτάσματα λιγνίτη δεν ευθύνεται η ΔΕΗ. Η μη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως λιγνίτη οφείλεται αποκλειστικά στη βούληση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο ρόλος της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας λιγνίτη περιορίστηκε στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων των οποίων τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως τής παραχωρήθηκαν, η δε Επιτροπή δεν υποστήριξε ότι η προσφεύγουσα εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικώς τη δεσπόζουσα, όσον αφορά την πρόσβαση στον λιγνίτη, θέση της στην εν λόγω αγορά.

Από προηγούμενη νομολογία προκύπτει ότι  η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως εκ μέρους της επιχειρήσεως που απολαύει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος μπορεί είτε να απορρέει από τη δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος αυτού κατά τρόπο καταχρηστικό είτε να αποτελεί άμεση συνέπεια του εν λόγω δικαιώματος. Εντούτοις, δεν προκύπτει ότι το γεγονός και μόνον ότι η οικεία επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της, συνεπεία κάποιου κρατικού μέτρου, συνιστά αυτό καθεαυτό κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως.

Κατά το ΓΔΕΕ η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει το ζήτημα αν η ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρηματιών και η συνακόλουθη νόθευση του ανταγωνισμού είναι αποτέλεσμα κρατικού μέτρου. Κατ’ ακολουθία, η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να προσδιορίσει και να αποδείξει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως στην οποία το επίμαχο κρατικό μέτρο οδήγησε ή μπορούσε να οδηγήσει την προσφεύγουσα.
Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό  Δικαστήριο:
1)       Ακυρώνει την απόφαση C(2008) 824 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) (υπόθεση Τ-169/08).
2)       Ακυρώνει την απόφαση C(2009) 6244 τελικό της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) (Τ-421/09). [3][3]
 
Νωρίτερα, το energypress μετέδιδε τα εξής:


Ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία που θα λάβουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού είναι η απόφαση που θα εκδώσει σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της προσφυγής που είχε καταθέσει η ΔΕΗ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Κομισιόν της 5ης Μαρτίου 2008 με την οποία χαρακτηρίζονταν ως αντίθετα με την κοινοτική νομοθεσία τα προνομιακά δικαιώματα της ΔΕΗ στην εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα.

Με τη συγκεκριμένη απόφασή της καθώς και με άλλη μεταγενέστερη, η Κομισιόν πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την «διόρθωση» της κατάστασης, για την πρόσβαση δηλαδή και άλλων στα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας.
Ειδικότερα οι Βρυξέλλες έχουν ζητήσει είτε να ανοίξουν νέα λιγνιτωρυχεία (Ελασσόνα, Δράμα, Βεύη), είτε να πωληθούν σε τρίτους λιγνιτικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί της ΔΕΗ, περίπου το 40% του λιγνιτοπαραγωγικού δυναμικού της ή το αντίστοιχο ποσοστό της ενέργειας που παράγουν, προκειμένου να ανοίξει η αγορά.
Η ΔΕΗ προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιχειρεί, με μια σειρά νομικών επιχειρημάτων, να διατηρήσει τα δικαιώματα που έχει σήμερα στο λιγνίτη, τα οποία της εξασφαλίζουν ένα φθηνό καύσιμο και της δίνουν τη δυνατότητα να κρατάει σχετικά χαμηλά το συνολικό κόστος παραγωγής του ρεύματος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση, ούτε εκτίμηση, για το αν θα υπάρξει νομική δικαίωση της ΔΕΗ, ωστόσο πολιτικά θεωρείται απίθανο να αποστεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τη γραμμή της απελευθέρωσης των αγορών που θεωρείται «ευαγγέλιο» της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η απόφαση βέβαια που θα ληφθεί για τη ΔΕΗ έχει ευρύτερο ενδιαφέρον καθώς θα δημιουργήσει ένα είδος «νομολογίας» για αντίστοιχες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αποκλειστική πρόσβαση σε μια άλλη ενεργειακή πηγή, την πυρηνική ενέργεια, έχει στη Γαλλία η EDF, η οποία κατέχει επίσης αντίστοιχα με τη ΔΕΗ μερίδια αγοράς στην εσωτερική αγορά της Γαλλίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν της δικαστικής διαμάχης η απελευθέρωση της λιγνιτικής αγοράς αποτελεί και μνημονιακή δέσμευση της χώρας. Το μοντέλο μάλιστα που φαίνεται να προκρίνεται είναι ο συνδυασμός της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ με την πρόσβαση τρίτων στους λιγνίτες. Πρόκειται για το μοντέλο των «μικρών ΔΕΗ», εταιρειών δηλαδή που θα έχουν ένα «καλάθι» μονάδων, λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών και θα «βγούν» προς πώληση.
Σε πιο βραχυπρόθεσμο επίπεδο συζητείται η λύση που έχει προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για πώληση μέρους της λιγνιτικής παραγωγής ρεύματος από τη ΔΕΗ με δημοπρασίες στο πρότυπο του γαλλικού μοντέλου (NOME).

http://www.energypress.gr/news/Shmera-h-krisimh-apofash-gia-toys-lignites-ths-DEH 

energy-engineer.blogspot.gr
20/9/12
---

Δικαίωση της ΔΕΗ για λιγνίτη

Ανατρέπονται τα ως τώρα δεδομένα στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ακυρώνει αποφάσεις της Κομισιόν, μέσω των οποίων η χώρα ήταν υποχρεωμένη είτε να πουλήσει το 40% της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ και των εργοστασίων της σε ιδιώτες, είτε να παρέχει όλα τα υπόλοιπα λιγνιτικά αποθέματα που διαθέτει η χώρα (2.000 εκατ. τόνοι λιγνίτη) σε ιδιώτες.Επί της ουσίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει τη ΔΕΗ και αποφαίνεται ότι δεν κάνει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη λιγνιτικη αγορά.

Εμμέσως επιρρίπτει την ευθύνη στο ελληνικό Δημόσιο για κωλυσιεργία στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας.
Ωστόσο η παροχή του 40% της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ σε ιδιώτες είναι υποχρέωση μας που απορρέει απο το μνημόνιο.
skai gr
20/9/12
----

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

"Ναι" αλλά και ερωτηματικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Αχελώο

«Πράσινο φως» για το έργο της εκτροπής του Αχελώου αλλά με την προϋπόθεση να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαντά προς στις ελληνικές δικαστικές αρχές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σε απάντηση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας 14 προδικαστικών ερωτημάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι η ύδρευση και η άρδευση καλύπτουν λόγους «δημόσιου συμφέροντος» και μπορούν να δικαιολογήσουν σχέδιο εκτροπής ύδατος ελλείψει άλλων εναλλακτικών λύσεων.


Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητά από την Ελλάδα να καταθέσει σχέδιο προστασίας σε περιοχές που θα έχουν επιπτώσεις από το έργο και να διασφαλίζονται οι κοινοτικές οδηγίες.

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις προσφυγές των συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας που θίγονται περισσότερο από το έργο της εκτροπής για το εάν μπορεί ή όχι να συνεχιστεί το έργο. 

skai  gr
11/9/12

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ο ΠΑΣΥΦ για την εισφορά στα φωτοβολταϊκά

Νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την περίπτωση που προχωρήσουν οι τροπολογίες που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Ενέργειας και επιβληθεί τελικά εισφορά επί του τζίρου των εν λειτουργία μονάδων ΑΠΕ, ετοιμάζεται να κινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ).
Όπως πληροφορείται το energypress από τη διοίκηση του Συνδέσμου, υπήρξε ήδη συνάντηση με τον Δρ Cristian Conrad της Αυστριακής δικηγορικής εταιρείας “Conrad & Partners” η οποία ειδικεύεται σε αγωγές εναντίον κρατών.
Η εκτίμηση του Αυστριακού νομικού είναι ότι, στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διοικητική πράξη που να επηρεάζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την εγγυημένη τιμή που έχει υπογραφεί, πρέπει να γίνει προσφυγή των επενδυτών στα ευρωπαϊκά δικαστήρια εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Θεωρεί, δε, ότι με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, η καταδίκη της χώρας μας σε μια τέτοια περίπτωση είναι δεδομένη, επικαλείται μάλιστα το προηγούμενο της Τσεχίας.
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προετοιμασία από την πλευρά του ΠΑΣΥΦ ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 500  επενδυτές οι οποίοι θα συνυπογράψουν την σχετική νομική διεκδίκηση.
Υπενθυμίζεται ότι οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Παπαγεωργίου να καταθέτει με την πρώτη ευκαιρία (όταν έρθει οικονομικό νομοσχέδιο στη Βουλή) δύο τροπολογίες. Η μία θα αφορά τη μείωση του χρόνου τον οποίο θα έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους από τη στιγμή που υπογράψουν συμβόλαιο με τον ΛΑΓΗΕ (το περίφημο 18μηνο). Η δεύτερη, που αποτελεί το σημείο τριβής, θα επιβάλλει έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των υφιστάμενων παραγωγών ΑΠΕ.  Η εισφορά (διαφορετικό ποσοστό για κάθε τεχνολογία, με τα φωτοβολταϊκά να παίρνουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση) θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (για παράδειγμα δύο  - τρία χρόνια) και συνεπώς  για να συνεχιστεί (εάν θέλει να το κάνει, τότε, ο αρμόδιος υπουργός) θα χρειάζεται εκ νέου νομοθετική ρύθμιση. Η διάρκεια θα είναι τέτοια ώστε να κλείσει η «τρύπα» του ΛΑΓΗΕ.
energypress.gr
10/9/12

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ

Η Περιβαλλοντική κατάσταση στην Ελλάδα , «Ζητείται Ελπίς…..»

Η Ελλάδα, ως γνωστό, είναι ένας από τους καλύτερους «πελάτες» του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η Ελλάδα αναδεικνύεται τρίτη χειρότερη στις περιβαλλοντικές επιδόσεις ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Συνολικά οι ανοιχτές ελληνικές υποθέσεις παράβασης της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον, ή η μη ενσωμάτωσή τους στο Εθνικό Δίκαιο έχουν φτάσει τις 24 σε διάφορα στάδια (προδικαστικό, επιστολή όχλησης, διερεύνηση παραβίασης,προειδοποιητική επιστολή,πιστοποίηση παραβίασης,αιτιολογιμένη γνώμη,κλήση για συμμόρφωση πριν από την απόφαση για προσφυγή στο δικαστήριο,καταδίκη).Οι 6 από αυτές είναι καταδικαστικές αποφάσεις και εκκρεμεί συμμόρφωση. Επίσης  ο ρυθμός ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο είναι εξαιρετικά χαμηλός με ορατό κίνδυνο να αυξηθούν οι παραβάσεις και να προστεθούν νέες παραπομπές και καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Οι αρμόδιοι φορείς περιορίζονται σε δηλώσεις και εξαγγελίες χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ουδέποτε αποτέλεσε πρωταρχικό μέλημα της Ελληνικής Πολιτείας. Πολιτικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες καθοδηγούσαν πάντοτε τις αποφάσεις της. Νόμοι που δεν εφαρμόζονται καθώς και αδιαφορία οδήγησαν στην υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, κυρίως στα αστικά κέντρα. Είναι κοινό μυστικό ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διεκδικούν ρόλο «πρωταθλητή» στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη σε βασικούς ρύπους όπως τα αιωρούμενα σωματίδια, το όζον και τα οξείδια του αζώτου. Για δεκαετίες η ανεξέλεγκτη νοθεία και λαθρεμπορία των καυσίμων, η εκτεταμένη διαφθορά πολλών δημόσιων ΚΤΕΟ και η μη απόσυρση παλιών οχημάτων είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας κυρίως στις μεγαλουπόλεις και οδήγησε σε μια σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.  Αντ’ αυτού ,η Πολιτεία χωρίς να πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο, παρά την αντίθετη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και των Μ.Κ.Ο. επέτρεψε την πετρελαιοκίνηση, λες και έλυσε όλα τα άλλα προβλήματα. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας στις μεγαλουπόλεις,βάσει μεγάλης διεθνούς έρευνας , έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση εισαγωγής στα νοσοκομεία, την ελάττωση του προσδόκιμου ζωής και τη χειροτέρευση της υγείας ατόμων που πάσχουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα. Δεν εδίστασε  μάλιστα να παρουσιάσει μοντέλο εναντι αδροτάτης αμοιβής με το οποιο ισχυριζόταν ότι τα μικροσωματίδια προέρχονται από την Σαχάρα προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο και καταδίκη από την ΕΕ.  Το ότι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες  (πρόκειτα για καρκινιγόνες Ενώσεις) και τοξικά βαρέα μέταλλα  ανιχνεύονται από το εργαστήριο μας στα αιωρούμενα σωματίδια στην Θεσσαλονίκη ,καταρρίπτει τον μύθο της Σαχάρας και ένδειξη ότι προέρχονται από  τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.

Σε αγροτκές κυρίως περιοχές παρουσιάζεται ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών λόγω αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων .Κυκλώματα διακινούν παράνομα απαγορευμένα και τοξικά φυτο¬φάρ¬μακα με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο στην υγεία των γεωργών όσο και στο περιβάλλον. Η παράνομη διοχέτευση αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες ρυπαίνουν τα επιφανειακά (ποτάμια, λίμνες και κλειστούς  κόλπους) και τα υπόγεια νερά και συμπληρώνουν έτσι το πάζλ της περιβαλλοντικής καταστροφής της Ελλάδας. Χαρακτηριστική η περίπτωση του ποταμού Ασωπού όπου η επί δεκαετίες διοχέτευση τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων  (εξασθενές χρώμιο) είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές περιοχές να μην έχουν πλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό.  Εκατοντάδες παράνομες χωματερές που εκτός από την αισθητική ρύπανση προκαλούν και ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.

Η λίμνη  Κορώνεια(που προστατεύεται από τη σύμβαση Ramsar και ανήκει στο δίκτυο Natura)  αποτελεί ένα ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή.Η διοχέτευση  στη λίμνη χωρίς κανένα καθαρισμό αστικών λυμάτων της πόλης του Λαγκαδά και ακόμη 11 οικισμών, αποβλήτων 30  περίπου βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων  χωρίς επεξεργασία, οι 2.500 παράνομες γεωτρήσεις γύρω από τη λίμνη καθώς και η παράνομη αλιεία ειχαν σαν αποτέλεσμα  να εξαφανισθούν πρώτα τα ψάρια το 1995,  να μετατραπει κατόπιν σε χαβούζα η λίμνη το 1999(από 45.000 στρέμματα και 5μ. μέσο βάθος να ελλατωθει σε 10.000 στρέμματα και με μέσο βάθος 0,5-1 μέτρο) και τέλος να πεθάνουν 30.000 πουλιά. Η πολιτεία κατασπατάλησε δεκάδες εκατομύρια €  για δύο master plans (1999 και 20005) χωρίς να γίνει απολύτως τίποτε με αποτέλεσμα να παραπέμπεται η χώρα μας στο ευρωπαικό δικαστήριο για την οικολογική καταστοφή της λίμνης Κορώνειας και να αναστελεί κάθε περεταίρω χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει και η δικαστική εξουσία που με τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εκδίκασης υποθέσεων σχετικών με το περιβάλλον οδηγεί ουσιαστικά στην αρνησιδικία.  Εάν ποτέ μια υπόθεση τελεσιδικίσει, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια (πολλές φορές ξεπερνά και τη δεκαετία), τα πρόστιμα τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι παράνομοι είναι ελάχιστα, συγκριτικά με τα τεράστια κέρδη τα οποία αποκομίζουν. Επίσης πολλά πρόστιμα που επιβάλλονται από αρμόδιους φορείς (π.χ. Περιφέρεια, Υπουργεία κ.ά.), ουδέποτε εισπράττονται.

Παντελής έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυρίως στα σχολεία, που θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε μια περιβαλλοντική ευαισθησία και συνείδηση, έχει σαν αποτέλεσμα την αδιαφορία των πολιτών σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών καταστροφών, εφόσον δεν θίγεται το άμεσο γειτονικό τους περιβάλλον.

Όταν δημιουργείται ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, η Πολιτεία δρα κυρίως πυροσβεστικά και ουδέποτε προληπτικά. Εξαγγέλλει μέτρα που παραμένουν σχεδόν πάντα στο επίπεδο των καλών προθέσεων. Ουδέποτε υπήρξε πολιτική βούληση και ουδέποτε διατέθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι για τη λύση των προβλημάτων αυτών. Το μόνο που πράττει είναι να ζητά συνεχώς παρατάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποφυγή καταδίκης και προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Άναρχη δόμηση και συγκεντρωτισμός στις μεγαλουπόλεις, παντελής έλλειψη πρασίνου, βασικές ελλείψεις σε έργα υποδομής ολοκληρώνουν την υποβάθμιση στο αστικό περιβάλλον.

«Ζητείται ελπίς» για έναν λαό που εκτός από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωσή του, ζητά τα στοιχειώδη και τα αυτονόητα: καλύτερη ποιότητα ζωής και άμεση και αυστηρή εφαρμογή όλων των νόμων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να μην καταντήσει αυτός ο τόπος ο παράδεισος των παρανόμων.

Κ. Φυτιανος, Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος ΑΠΘ 
ecocity.gr

Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Ε.Ε.: 4 χώρες-μέλη εκτός στόχων 20.20.20 - Προβλέπονται ποινές

Τις αυστηρές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι “27” αναφορικά με την συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ορίζοντα το 2020 “υπενθύμισε” η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε κράτος μέλος της, καθώς διαπιστώνεται πως τέσσερις εξ αυτών έχουν “εκτροχιαστεί”.
Οι απαιτήσεις που έχει η Ε.Ε. και τα όσα ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι γνωστά και σαφή όπως αναφέρεται σε κοινοτικό έγγραφο και φαίνεται πως καθυστερήσεις και “πισωγυρίσματα” παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον όλο ευρωπαϊκό σχεδιασμό αναφορικά με τις ΑΠΕ.

Η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία προκύπτει πως είναι οι “κακοί” μαθητές και αυτό διότι ακόμη δεν έχουν προσαρμόσει το εσωτερικό τους δίκαιο στο ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά την ενέργεια και δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη τα μέτρα εκείνα που επιβάλεται από την Ε.Ε.
Διορία δύο μηνών θα έχουν οι τέσσερις αυτές χώρες προκειμένου να πράξουν τα δέοντα διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην συνέχεια να ζητήσει την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
ENERGYPRESS

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Διπλή καταδίκη της Ελλάδας για τις ενισχύσεις στα Ελληνικά Ναυπηγεία

Δεν τις ανέκτησε εμπρόθεσμα ούτε παρείχε τις σχετικές πληροφορίες ...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα, διότι δεν ανέκτησε εμπρόθεσμα τις κρατικές ενισχύσεις, που κατά παράβαση του κοινοτικού Δικαίου έδωσε το Δημόσιο στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ. Παράλληλα, την καταδίκασε και για μη εμπρόθεσμη παροχή στις Βρυξέλλες των σχετικών με την υπόθεση πληροφοριών.

Αναλυτικά, το ιστορικό της υπόθεσης:
  • Τον Σεπτέμβριο του 1985, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) αγόρασε τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ. Το 1995, το 49% των μετοχών της ΕΝΑΕ πωλήθηκε στους υπαλλήλους της.
  • Το 2001, το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει την ΕΝΑΕ, μέσω συμφωνίας αγοράς μετοχών με πρόσκληση για υποβολή προσφορών, σύμφωνα με την οποία η επιβολή τυχόν οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις παραβιάσεις των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις δεν θα επιβαρύνουν τον πλειοδότη.
  • Τον Οκτώβριο του 2001, υπογράφηκε η συμφωνία για την πώληση μετοχών της ΕΝΑΕ μεταξύ, αφενός, της ΕΤΒΑ και των εργαζομένων της ΕΝΑΕ και, αφετέρου, της κοινοπραξίας Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW)/ Ferrostaal.
  • Η HDW/ Ferrostaal, δημιούργησε την Ελληνική Ναυπηγοκατασκευαστική ΑΕ Χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής της στην ΕΝΑΕ.
  • Το 2005, η ThyssenKrupp AG αγόρασε την HDW.
  • To 2008, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει παράνομες ενισχύσεις, ύψους μεγαλύτερου των 230 εκατομμυρίων ευρώ, που χορηγήθηκαν στην ΕΝΑΕ μεταξύ 1996 και 2002 υπό μορφή δανείων, εγγυήσεων και εισφορών κεφαλαίου, χωρίς προηγουμένως να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά την Επιτροπή, η Ελλάδα και η ΕΝΑΕ δεν τήρησαν τους όρους που συνόδευαν τις ενισχύσεις που είχε εγκρίνει το 1997 και το 2002. Η εγγύηση αποζημίωσης που χορήγησε η ΕΤΒΑ στην αγοράστρια εταιρία για κάθε κρατική ενίσχυση που θα ανακτούνταν από την ΕΝΑΕ έπρεπε να διακοπεί αμέσως.

Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, η Ελλάδα έπρεπε να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έχει ή είχε την πρόθεση να λάβει. Η εκτέλεση της απόφασης έπρεπε να εξασφαλιστεί, έως τις 13 Δεκεμβρίου του 2008 (εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή της).


Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της ΕΝΑΕ, η πλήρης ανάκτηση των ενισχύσεων θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώχευσή της- συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της- ικανή να θίξει τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της Ελλάδας.


Για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου, η Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές και οι εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία που προέβλεπε ότι η απόφαση της Επιτροπής θα θεωρούνταν ως εκτελεσθείσα, εφόσον πληρούνταν οι παρακάτω προϋποθέσεις: θα επιστρέφονταν στο Δημόσιο τα γεωτεμάχια, που παραχωρήθηκαν στην ΕΝΑΕ για αποκλειστική χρήση και τα οποία δεν σχετίζονται με τις στρατιωτικές δραστηριότητες.


Η ΕΝΑΕ θα προχωρούσε σε δεσμευτική δήλωση ότι δεν θα αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα κατά τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Τέλος, θα υπήρχε δεσμευτική δήλωση ότι δεν θα γίνει χρήση της εγγύησης αποζημιώσεως.


Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μην έχοντας λάβει, εντός των προθεσμιών που είχαν οριστεί, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης, παρέβη τις υποχρεώσεις της.


Με τη σημερινή του απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι
«η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλα τα αναγκαία μέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, για τις ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, και παραλείποντας να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις σχετικές πληροφορίες, παρέβη το Δίκαιο της ΕΕ». 
tovima gr

Οι νεκροί Έλληνες στα μακεδονικά χώματα σάς κοιτούν με οργή

«Παριστάνετε τα "καλά παιδιά" ελπίζοντας στη στήριξη του διεθνή παράγοντα για να παραμείνετε στην εξουσία», ήταν η κατηγορία πο...